Υπηρεσίες έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού

Η ψηφιακή υπογραφή ή ηλεκτρονική υπογραφή έχει την ίδια βαρύτητα με την φυσική υπογραφή και είναι υποχρεωτική για συμμετοχές σε διαγωνισμούς δημοσίου που πραγματοποιούνται μέσω της πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων). Η ηλεκτρονική υπογραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπογραφή κάθε εγγράφου που αφορά την εταιρία ή το φυσικό πρόσωπο για την πιστοποίηση της γνησιότητάς του έναντι κάθε τρίτου, για την υπογραφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς επίσης και για συναλλαγές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδέεται με τον υπογράφοντα νομικό εκπρόσωπο της επιχείρησης και προσδιορίζει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητά του.

Τα USB token είναι ηλεκτρονικές συσκευές που εξωτερικά μοιάζουν με μνήμη USB Flash, είναι όμως ειδικές συσκευές όπου αποθηκεύονται με ασφάλεια τα ψηφιακά πιστοποιητικά σας. Η επίσημη ονομασία αυτών των συσκευών στα ελληνικά είναι ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής). Συνδέονται σε θύρα USB του υπολογιστή και σας δίνουν τη δυνατότητα να υπογράφετε ψηφιακά τα pdfword έγγραφά σας, κ.α.

Η Datamix σας βοηθά να εκδώσετε ψηφιακό πιστοποιητικό μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ.

τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να αποκτήσετε ψηφιακή υπογραφή

Προμήθεια USB TOKEN – ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής)

Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ

Μετάβαση στο ΚΕΠ

Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών

Προετοιμασία υπολογιστή 

Εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών

Εγκατάσταση απαραίτητων προγραμματών

 

Αναλυτικότερα,  σας παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες: